Tuesday, March 17, 2015

Мошенничество с использованием компании из Польши

В Польше, как и в других странах, все записи о компаниях, так  юридических лицах (общества с ограниченной ответственностью), к и частных компаниях опубликованы в Интернете для публичного использования. Эти регистры включают в себя все элементы, которые в последнее время используются мошенниками. Им очень нравится продукты агропромышленного комплекса, особенно мясо. Таким образом, они используют экономические санкции, наложенные на Россию. Они предлагают российским компании доставку этих продуктов, например, бразильского мяса. Для этого, с одной стороны, они заменяют сайт существующей бразильской компании, занимающейся производством мяса, обеспечивают сайт всей информацией о компании, и т.д., но контакты такие как адрес электронной почты или номер телефона перенаправляются на мошенников. Затем они предлагают потенциальному клиенту доставки товаров от компании, которая "имеет соответствующие сертификаты для экспорта в Россию", и предают контактные данные компании. Конечно, доставка товаров требуется предоплаты в размере 30-70%  в соответствии с «выданной" польской компанией "счётом-проформа. Контрагент платит деньги на указанный счёт, якобы польской компании и с тех пор начинаются проблемы ...


Мой Кабинет работает последний раз в несколько подобных случаев. Мы предлагаем помощь для пострадавших компаний.

Fraud with the use of the company from Poland

In Poland, as in other countries, all the records of the companies, both legal (limited liability companies) and private companies are published online for the public use. These registers include all details, which are recently used by scammers. They like very much the agro industry - food, especially meat. Thus they use the economic sanctions imposed on Russia. They  offer to Russian companies a delivery of such products, for example Brazilian meat. For this purpose, on the one hand they replace a website of an existing Brazilian company dealing with meat production, provide contact details of the company, etc., but the contacts like e-mail address or phone number are redirected to the scammers. Next they offer to a potential customer a delivery of goods by a company that "has the appropriate certificates for export to Russia," and provide contact details of the a company. Of course, the delivery of goods requires a deposit of 30-70% in advance in accordance with issued by the  "Polish company" pro forma invoice. Counterparty pays the money to the specified account  of the allegedly Polish company and since then the problems begin ...


My Law Office operates last time in a few similar cases. We offer help for the victims companies.

Oszustwo na polską firmę


W Polsce, podobnie jak w innych krajach, ogólnodostępne są on-line wszelkie rejestry dotyczące firm, zarówno osób prawnych (spółek z o.o.), jak i firm prywatnych. Zawarte w nich są szczegółowe dane rejestrowe, które są ostatnio wykorzystywane nagminnie przez oszustów. Szczególnie upodobały sobie branżę rolno - spożywczą, a zwłaszcza mięsną. Wykorzystują w ten sposób sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i oferują firmom rosyjskim dostawę np. brazylijskiego mięsa. W tym celu z jednej strony podstawiają stronę internetową istniejącej firmy brazylijskiej zajmującej się produkcja mięsną, podają dane adresowe tej firmy itp., ale w kontaktach podają już adres mailowy do siebie lub telefon z przekierowaniem na siebie. Następnie potencjalnemu klientowi oferują dostawę towaru przez firmę, która „ma stosowne certyfikaty na eksport do Rosji” i podają dane adresowe polskiej firmy. Oczywiście dostawa wymaga wpłaty 30-70% zaliczki zgodnie z wystawioną przez „polską firmę” fakturą proforma. Kontrahent wpłaca pieniądze na podane konto rzekomo polskiej firmy i od tego momentu zaczynają się problemy…

Kancelaria prowadzi w ostaniem czasie kilka podobnych spraw. Oferujemy pomoc dla poszkodowanych firm.